KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK

Személyi feltételek

 • Betöltött 18. életév
 • Alkoholos vagy egyéb, tudatmódosító vagy vezetési képességre hátrányosan ható szer (akár gyógyszer) befolyása alóli mentesség
 • Érvényes min. „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
 • Érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél)
 • Érvényes mobiltelefonos elérhetőség, külföldi vendégek esetén szálláshely neve (címe)

Kölcsönzési feltételek

 • Bérlő a bérleti díjat köteles előre megfizetni. A bérleti díj félórára/órára vonatkozik. A bérleti idő folyamatos és nem tördelhető. A bérleti időszak túllépése esetén a bérbeadó a túllépésnek megfelelő időre számított bérleti díj 130%-át számítja fel, a túllépés alatt megkezdett 5 (öt) perces időegységekben. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az időmérés a bérleti időt nyilvántartó rendszer segítségével valósul meg.
 • Bérlő az autó műszaki állapotával kapcsolatos észrevételeit a bérleti időszak megkezdése előtt közölheti Bérbeadóval.
 • A jármű használatáról szóbeli tájékoztatást adunk, ezt Bérlő megismerte. Bérlő kijelenti, hogy a járművekre vonatkozó, tételes kárjegyzéket megismerte és elfogadja.
 • Az elektromos kisautót kizárólag a Margitsziget területén, az előírt útvonalakon használhatja rendeltetésszerűen és megfelelő gondosság mellett. A jármű a Margitszigetet átszelő főútvonalon történő használata tilos! A park védelmében a zöldterületekre és egyéb tiltott területekre hajtani szigorúan tilos! Az előírt útvonalakról történő letérés miatt kirótt esetleges bírságokért Bérlő teljes felelősséggel tartozik! Bérlő tudomásul veszi, hogy a jármű működése a fentiek megsértése esetén táveléréssel akadályozható, a Bérbeadó GPS-rendszere által regisztrált, tiltott területre hajtás esetén a Bérbeadó 5.000,- Ft / alkalom pótdíjat számít fel, ezen összeget a jármű bérlésekor letétbe veheti.
 • A jármű bérlete a kölcsönző standnál kezdődik és ott is ér véget, Bérlő csak ugyanitt adhatja le a járművet a bérlet végén.
 • Bérlő megtekintett műszaki állapotban bérli ki az elektromos kisautót. Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a járműben keletkezett károkért. A jármű visszaszolgáltatásakor kárfelvételi jegyzőkönyvet szükséges felvenni, amelyet Bérlő köteles aláírni. A károk fedezetére a bérbeadó által elkért óvadék visszatartásra kerül, azzal a kár javítását követően számol el a járművek tulajdonosa. A jármű károsodása esetén továbbá a Bérlő kötelezhető a javítás költségére Bérbeadó megítélésétől függően legfeljebb 25.000,- Ft előleg azonnali megfizetésére is.
 • A bérelt autó vezetését más személynek átengedni tilos!
 • A jármű kizárólag személyszállításra használható! Csak a megengedett számú személy szállítható.
 • Az elektromos kisautó nem rendeltetésszerű használatából vagy egyéb balesetből adódó személyi sérülésekért a Bérlő teljes felelősséggel tartozik!
 • A bérlet időtartama alatt az elektromos kisautót felügyelet nélkül nem hagyhatja, ezért teljes kártérítési felelősséggel tartozik!
 • A kisautó sebessége lejtőn sem haladhatja meg az önerőből elérhető maximális, 8 km/óra sebességet!
 • A Bérlő, a bérleti díjon felül, az esetleges helytelen használatból fakadó káresemények, illetve a kölcsönzési feltételek megszegése esetére, fedezeteként, köteles kauciót, letétet letenni. Ennek mértéke 10.000,- Ft. és valamilyen, a Bérlő tulajdonában lévő fényképes igazolvány, vagy 25.000,- Ft. A kaució készpénzben fizetendő.